Letný filmový festival 4 živly

Letný workshop MPhilms 2012

 LETNÝ WORKSHOP MPHILMS 2012 - 5. ROČNÍK TÉMA: HRANICE

30. 7. - 12. 8. 2012, Banská Štiavnica - Skautský dom

autori a producenti projektu: Marek Leščák a Mátyás Prikler koordinátorka workshopu: Katarína Krnáčová

5. ročník Letného medzinárodného workshopu MPhilms je určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa zaujímajú o film, fotografiu, performance a výtvarné umenie. Workshopu sa zúčastnia 24 vybraní uchádzači zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa pod vedením skúsených lektorov (profesionálov) hravou formou zoznámia s jednotlivými oblasťami umenia.

Jednotlivé workshopy budú zamerané na:

Ø   VIDEO A EXPERIMENTÁLNY FILM - lektori: Peter Kerekes a Marek Šulík
      http://dafilms.cz/director/1706-peter-kerekes/

https://sites.google.com/site/workofmareksulik/

Ø   FOTOGRAFIU - lektor: Juraj Fifik a Tomáš Manina
      http://www.tomasmanina.wz.cz/

http://www.slovakphotography.com/sk/profile/juraj-fifik

Ø   VÝTVARNÉ UMENIE - lektor: Mira Podmanická

http://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?getPouzivatel=1151
Ø   PERFORMANCE - lektor: József Juhász R.
      http://juhaszrokko.eu/en/#/home

V rámci jednotlivých workshopov budú účastníci tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a
dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby. Pomocou praktických cvičení sa zoznámia s jazykom a
výrazovými prostriedkami filmu, fotografie, performance a výtvarného umenia. Teoretická aj praktická
časť workshopu tak môže aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorá je, na rozdiel od iných krajín, vo
vzdelávaní na Slovensku nerozvinutá, a to je mediálna výchova a všetko, čo s týmto pojmom súvisí.
Výsledkom  práce  jednotlivých  účastníkov  budú  realizované  performance,  videofilmy,  fotografie  a
výtvarné diela, ktoré budú prezentované 10. augusta 2012 na podujatí nášho hlavného partnera -
Letnom filmovom seminári 4 živly (www.4zivly.sk). Prezentácia máva zaujímavú návštevnosť (cca.
200 ľudí), čo je výzvou aj pre účastníkov workshopu. Tvorcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu,
ktorá môže byť podnetná v ich ďalšom smerovaní. Následne budú jednotlivé diela prezentované na
webovej stránke www.mphilms.sk

Účastníci workshopu sa automaticky stávajú držiteľmi akreditácií, ktoré im umožňujú priamy vstup na
celý  program  Letného  filmového  seminára 4  živly:  HRANICE,  kde  majú  šancu  zhliadnuť  diela

slovenskej a svetovej kinematografie s lektorskými úvodmi. Organizátori okrem odborného vedenia jednotlivých workshopov zabezpečia technické prostriedky potrebné k realizácii jednotlivých projektov (kamery, strižne, počítače atď.), a taktiež stravu a ubytovanie pre účastníkov.

 

Časový harmonogram:

30. júl - 12. august 2012            Letný workshop MPhilms 2012

9. - 12. august 2012                  13. ročník Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE

10. augusta 2012                      Premiéra filmov, prezentácia performance a vernisáž výstavy fotografií

a výtvarných prác realizovaných účastníkmi Letného workshopu MPhilms 2012.

 

Spôsob výberu účastníkov workshopu:

V prípade záujmu posielajte prihlášky na e-mailovú adresu workshop@mphilms.sk. Do e-mailu napíšte
svoj vek, adresu, telefónne číslo a pošlite jednostranovú esej o sebe (a príp. vašich doterajších skúsenostiach s umením) a zdôvodnite, prečo sa chcete zúčastniť Letného workshopu MPhilms 2012 a o ktorý máte prioritný záujem.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE 30. JÚN 2012. NAJNESKÔR 7. JÚLA BUDETE EMAILOM INFORMOVANÍ O ÚČASTI NA WORKSHOPE.

Cena: Účastnícky poplatok je vo výške 90,- Eur (vzťahuje sa len na prijatých účastníkov) a hradí sa vopred bankovým prevodom. V cene je ubytovanie a 3x denne strava v Banskej Štiavnici od 30. júla do 12. augusta 2012, technika potrebná k realizácii diel a akreditácia na filmový seminár 4živly. Cestovné náklady si účastníci hradia sami.

Miesto konania: Letný workshop MPhilms 2012 sa bude konať v Banskej Štiavnici v priestoroch
skautského domu (www.skautskydom.sk), čo je multifunkčný dom v centre Banskej Štiavnice. V
penzióne skautského domu sa ubytujú všetci účastníci, lektori aj organizátori workshopu. V ďalších
priestoroch  domu  sa  vytvoria  jednotlivé  pracoviská (strižne,  ateliéry  atď.).  Strava  pre  všetkých zúčastnených bude zabezpečená v neďalekej reštaurácii v centre mesta, raňajky priamo v dome.

Kontakt: workshop@mphilms.sk

koordinátorka Letného workshopu MPhilms 2012: Katarína Krnáčová +421 944 33 88 23

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf tu.